Office Bearers and Executive Committee


Honorary members
Dr. Raghunath Mashelkar Dr. Raghunath Mashelkar
Former Director General,
CSIR, New Delhi
Shri.k.b (Anna) Shri. K. B. (Anna) Hazare
Social activist
Smt.Anu Smt. Anu Aga
Former MP,Entrepreneur,
Social activist
Dr.Girish Bapat Dr. Jayant Naralikar
Former Director,
IUCAA, Pune
Office Bearers of Jnana Prabodhini, Pune
. Shri. Yashwant  S. Lele t Dr. Raghunath Mashelkar
President
Dr.Girish Bapat Shri. K. B. (Anna) Hazare
Vice President
Dr.Girish Bapat Dr. Vijay Kelkar
Vice President
Executive Committee
Dr.Girish Bapat Shri. S. B. / Ravi Pandit
Chairman
Dr.Girish Bapat Dr. Girish S. Bapat Director
Dr.Girish Bapat Prof. Vinayak . S. Deshpande Secretary
Dr.Girish Bapat Prof. Vishwanath D. Gurjar Joint Secretary
Dr.Girish Bapat Shri. Ramkumar H. Rathi Member
Dr.Girish Bapat Shri. Mohan C. Gujarathi Member
Dr. Vivek Kulkarni Dr. Vivek. B. Kulkarni Member
Dr.Girish Bapat Dr. Sudha K. Kothari Member
mahesh athavale Shri. Mahesh A. Athavale Member
Prof. Mahendra Sethiya   Prof. Mahendra K. Sethiya Member
Monojarav Shri. Manoj V. Deolekar Member
Anaghatai Dr. Anagha L. Lavalekar Member
Suvarna tai Prof. Suvarna S. Gokhale Member
Milind sir Dr. Milind M. Naik Member
Anaghatai Prof. Prashant P. Divekar Member
Suvarna tai Shri. Ashutosh R. Barmukh Member
Dr.Girish Bapat Smt. Sharmishtha Chiplunkar Member
Dr.Girish Bapat Prof. Madhura Lunkad Member
Nachiketdada Shri. Nachiket Nitsure
Member