VR

प्रबोध आभासी प्रयोगशाळा 
Science virtual Reality Lab

SCIENCE AND TECHNOLOGY STANDARD TEN PRACTICAL BOOK PART 1

To identify the chloride, bromide and iodide  ions from the given salts
To identify the type of reaction by studying the reaction and recording the observations
To observe the following reactions and to classify them into types combinations, displacement, decomposition and double displacement
To Study The magnetic field due to electric current flowing through the coil
To study the effect of heat on ice by using a graph
To measure temperature of hot water during natural cooling and plot the graph versus time
To study the effect of heat on ice by using a graph
To measure temperature of hot water during natural cooling and plot the graph versus time
To study anomalous behaviour of water using Hope's apparatus
To obtain the focal length of a convex lens
To study the reactions of the metals Zn, Fe, Cu ,and Al with solution of salts
To study oxidation and addition reactions of carbon compounds

SCIENCE AND TECHNOLOGY STANDARD TEN PRACTICAL BOOK PART 2

To study oxidation and addition reactions of carbon compounds
To study human reproductive system
Comparative study of ecosystems in the surroundings
To study the characteristics of non-chordate animals a. Earthworm b. Cockroach
To study the characteristics of chordate animals a. Fish b. Pigeon
To study the physical and chemical properties of acetic (ethanoic) acid
To study of the characteristics of microbes that are industrially useful
To study the biofertilizers
a. Azolla     b. Anabaena                      c. Azatobacter   d. Nostoc
To perform survey of our building regarding disaster management
To show that carbon dioxide is evolved in the process of respiration

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी प्रात्यक्षिक पुस्तिका भाग १

दिलेल्या क्षारांमधील क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड आयनांचे अस्तित्व ओळखणे
रासायनिक अभिक्रियांचा अभ्यास करून त्यांच्या निरीक्षणांची नोंद करणे व अभिक्रियेचा प्रकार ओळखणे
रासायनिक अभिक्रियांचा अभ्यास करून त्यांचे संयोग, विस्थापन, अपघटन आणि दुहेरी अपघटन अभिक्रिया यामध्ये वर्गीकरण करणे.
विद्युतवाहक तारेच्या वेटोळ्यांतून विद्युतधारेमुळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र अभ्यासणे
बर्फावर उष्णतेचा होणारा परिणाम आलेखाच्या साहाय्याने अभ्यासणे.
गरम पाणी थंड होत असताना त्याचे तापमान मोजणे आणि काल - तापमान यांचा आलेख काढणे
होपच्या उपकरणाच्या साहाय्याने पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करणे
प्रकाशाच्या अपवर्तनाचे नियम पडताळणे.
वेगवेगळ्या आपाती कोनासाठी प्रिझममधून जाणाऱ्या प्रकाश किरणांचा मार्ग आखणे व विचलित कोन काढणे.
बहिर्गोल भिंगाचे नाभीय अंतर काढणे.
आपल्या इमारतीचे किंवा घराचे आपत्ती व्यवस्थापन विषयक सर्वेक्षण करणे.
कार्बनी संयुगांंतील ऑक्सिडीकरण आणि समावेशन अभिक्रियांचा अभ्यास करणे

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी प्रात्यक्षिक पुस्तिका भाग २

गुणसूत्री विभाजन व अर्धगुणसूत्री विभाजन यांचा अभ्यास करणे
अमिबामधील द्विविभाजन आणि हायड्रातील मुकुलायन यांचा तयार काचपट्ट्यांच्या साहाय्याने अभ्यास करणे
जास्वंदीच्या फुलातील प्रजननांगांचा अभ्यास करणे
मानवी पुनरूत्पादन संस्थांचा अभ्यास करणे
परिसरातील परिसंस्थांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे
गांडूळ व झुरळ यांचे निरीक्षण करून आकृत्या काढणे व वैशिष्ट्ये अभ्यासणे.
मासा व कबुतर यांचे निरीक्षण करून आकृत्या काढणे व वैशिष्ट्ये अभ्यासणे
ॲसेटिक ॲसिडच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्माचा अभ्यास करणे.
औद्योगिकदृष्ट्या उपयुक्त सूक्ष्मजीवांच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करणे.
अझोला, ॲनाबिना, अझोटोबॅक्टर व नोस्टॉक यांची वैशिष्ट्ये अभ्यासणे
आपल्या इमारतीचे किंवा घराचे आपत्ती व्यवस्थापन विषयक सर्वेक्षण करणे.
श्वसन प्रक्रियेत कार्बनडाय क्साइड वायू बाहेर टाकला जातो हे प्रयोगाने दाखविणे.